torstai 7. marraskuuta 2013

KOULUTERVEYSTUTKIMUS KERTOO OPPILAIDEN OMIN TUNTEMUKSIN HEIDÄN ELÄMÄSTÄÄN


Kouluterveystutkimus on suunnattu 8. ja 9. –luokkalaisille oppilaille. Se tehdään säännöllisesti joka toinen vuosi yläkouluissa, joten jokainen oppilas vastaa siihen kouluvuosiensa aikana. Koska THL muutti omaa käytäntöään, on tätä edellinen kysely tehty koulussamme kolme vuotta sitten. Oppilaat täyttävät lomakkeet jonkin oppitunnin aikana ja sujauttavat ne kuoreen, jonka opettaja sulkee oppilaiden läsnäollessa.  Kirjekuoret lähetetään kouluista eteenpäin, eikä kukaan tiedä yksittäisen oppilaan ja paperin yhteyttä.

Käpylän peruskoululla on katkeamaton tausta kouluterveystutkimuksen tuloksia aina vuodesta 1996 lähtien. Vuosien aikana osa kysymyksistä on muuttunut ja kysyttävät asiat vaihtuneet, osa kysymyksistä ja teemoista on kuitenkin samankaltaisia. Koulu käyttää tällaisia kouluterveystutkimuksia oman kehittämisensä välineenä, vanhempainiltojen teemoja toteuttaessaan, kouluviihtyvyyttä lisätäkseen jne.

Tänä vuonna 2013 kyselyn teema-alueita oli viisi. Näitä olivat nuorten elinolot, kouluolot, terveystottumukset, koettu terveys ja kokemukset oppilashuollon tuesta. Vertailu aiempiin vuosiin puuttuu osasta kysymyksiä, sillä kysymysalueet ovat uusia. Tuloksissa ovat koulukohtaiset vastaukset sekä vertailu Helsingin ja pääkaupunkiseudun vastaaviin tuloksiin.

Myönteisesti esitettyihin väittämiin viimevuotiset päättöluokkalaiset (8.- ja 9.-luokkalaiset) vastasivat seuraavasti (vertailuluku suluissa):

Oppilas pitää koulunkäynnistä 68 % (66 %)

Opettajat kohtelevat oppilaita oikeudenmukaisesti 79 % (73 %)

Luokan ilmapiiri tukee mielipiteen ilmaisua 89 % (79 %)

Ei ole osallistunut muiden kiusaamiseen 75 % (74 %)

Hyvät tiedot seksuaaliterveydestä 8 % (15 %)

Raittius 57 % (53 %)

Ei tupakoi 82 % (78 %)

Syö aamupalan arkisin 51 % (56 %)

Elinolojen osalta Käpylän peruskoulussa kyselyyn vastanneet yläkoululaiset kokevat monelta osin samoin kuin muut helsinkiläiset tai pääkaupunkiseudun oppilaat. Eroa on kahdessa merkittävässä kohdassa. Oppilaistamme 71 % vastaa, että perhe ei syö yhteistä ateriaa iltapäivällä tai illalla, kun keskimääräinen vertailuluku on 60 %. Suurin ero tuli kysymyksessä ”oppilas on kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana”. Käpylän peruskoulun oppilaista 38 % kertoo kokeneensa, kun vertailuluku on 22 %. Kysymyksessä ei ole kysytty koulussa koettua, vaan yleistä uhkaa. Koulussa koettuun kiusaamiseen käpyläläiset oppilaat kokevat koulun aikuisten puuttuneen useammin kuin vertailuaineistossa, ero yli 10 %. Toisaalta seksuaalisen väkivaltaa ilmoittaa joskus tai toistuvasti kokeneensa 11 % oppilaista, kun vertailuluku on 15 %.

Kouluoloissa oli monta keskimääräistä myönteisempää kohtaa. Koulun fyysisissä työoloissa on koettu huomattavasti vähemmän puutteita kuin keskimäärin (47 % / 56 %).  Tässä näkynee perusparannetun Hykkylän rakennuksen entistä paremmat kouluolot. Seuraavaksi parannus aloitetaan Väinölän rakennuksessa, mutta ei vielä kolmena lähivuotena. Näissä vanhoissa koulurakennuksissa ilmanvaihto on heikkoa ja lämpötila vaihtelee ulkolämpötilan mukaan. Koulun työilmapiirissä ongelmia kokee noin 20 % oppilaista, kun vertailuaineistossa luku on 27 %. Työilmapiirin rauhattomuus häiritsi joka neljättä, kun vertailuaineistossa se häiritsi 31 %. Koulumme oppilaista vähän useampi kuin keskimäärin tietää, miten koulun asioihin voi vaikuttaa (36 % / 40 %). Koulumme oppilaskunta on yhä aktiivisemmin ollut osallinen Ruuti-hankkeessa ja nuorten vaikutuskanavien esittelyssä. Oppimisvaikeuksia ilmoittaa kokevansa 40 % vastaajista, vertailuluku on 34 %. Tämän vuoksi olemme vuosittain pyrkineet palkkaamaan lisäopettajia myös yläkouluikäisten tueksi.

Oppilashuollon tukeen oppilaat ovat yhtä tyytyväisiä kuten aineistossa yleensä. Koululääkärin vastaanotolle pääsee koulussamme ehkä helpommin kuin vertailuaineistossa. Masentuneisuuteen ammattiauttajan apua ilmoittaa hakeneensa 13 % oppilaista, kun vertailuaineistossa luku on 17 %.

Tytöistä yli 35 % (27 %) ilmoittaa kokevansa viikoittain niska- tai hartiakipuja ja noin 45 % (29 %) päänsärkyä. Liekö asialla yhteyttä siihen, että yli 55 % (44 %) tytöistä ilmoittaa, että ei syö aamupalaa, ja viime vuonna yli 62 % (45 %) ei syönyt päivittäin koululounasta. Nämäkin tiedot ovat kouluterveystutkimuksesta. Pojista 20 % (14 %) ilmoittaa olevansa ylipainoisia ja 60 % (39 %) harjaa hampaansa harvemmin kuin kaksi kertaa päivässä. Tytöistä 45 % (32 %) ilmoittaa arkisin nukkuvansa alle 8 tuntia. Suluissa olevat ovat vertailuaineiston lukuja. Hengästyttävän liikunnan harrastaminen on runsaampaa kuin vertailuaineistossa. Vaikka 15- 16 –vuotias saattaa näyttää aikuiselta, hän tarvitsee paljon meidän aikuisten tukea ymmärtääkseen riittävän unen ja monipuolisen, säännöllisen ruokailun vaikutukset jaksamiseensa ja hyvinvointiinsa.

Kouluruokailun osalta oppilaat kokevat pääosin, että ruokailu on sopivaan aikaan, ruokaa on tarjolla riittävästi ja aikaakin sen syömiseen on varattu riittävästi. Yli puolet ilmoittaa kuitenkin, että he eivät syö joka päivä koululounasta ja syödessään ottavat vain osaa tarjolla olevasta lounaasta (77 % vastaajista). Tältä osin koulun ja kodin yhteistyötä on tehtävä enemmän, jotta yläluokkien oppilaat päivittäin söisivät lounaan koulussa. Ruokailu on ehdoton edellytys jaksaa opiskella, ja jaksaminen vaikuttaa suoraan koulussa viihtymiseen.

Kouluterveystutkimukseen perustuen on järjestetty kouluruokailuun liittyvä vanhempainilta vanhempainyhdistyksen toiveesta (kevät 2013). Osallistuneet vanhemmat olivat sitä mieltä, että ruoka koulussa on maittavaa ja monipuolista. Tarjolla oli siis kuluvan viikon ruokalistan mukaisia ruokia. Tupakointiin ja päihteiden käyttöön liittyviä toiminnallisia tapahtumia järjestetään kaikille luokka-asteille 6 – 10. Toistuvia ovat Klaari-Helsingin 6. luokkalaisille suuntaama Valintojen putki ja 6. ja 8. –luokkalaisille HNMKY:n Syksystä syksyyn huumeiden vastainen toimintaprojekti.

Tutkimukset kertovat oppilaiden kokemuksista ja elämästä. Tärkeintä on kodin tuki nuorelle myönteiseen, vastuulliseen, päihteettömään elämään. Koulu ja koti voivat yhdessä antaa eväät täysvaltaiseen, omasta elämästään huolehtivaan yhteiskunnan jäsenyyteen. Koulumme vanhempainyhdistys on tässä työssä vahvasti mukana monipuolisella toiminnallaan!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti